Verse of Light آیة النور‎

Allaahu noorus samaawaati wal ard; mathalu noorihee kamishkaaatin feehaa misbaah; almisbaahu fee zujaajatin. azzujaajatu ka annahaa kawkabun durriyyun yoooqadu min shajaratim mubaarakatin zaitoonatil laa shariqiyyatin wa laa gharbiyyatiny yakaadu zaituhaa yudeee’u wa law lam tamsashu naar; noorun ‘alaa noor; yahdil laahu linoorihee mai yashaaa’; wa yadribul laahul amsaala linnaas; wallaahu bikulli shai’in Aleem